Οι όροι συμμετοχής του διαγωνισμού της ΠΡΑΣΙΝΗΣ για τα 100 διαρκείας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

14.10.2019 10:58

Οι όροι συμμετοχής του διαγωνισμού της ΠΡΑΣΙΝΗΣ για τα 100 διαρκείας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Διαβάστε αναλυτικά όλους τους όρους του μεγάλου διαγωνισμού της εφημερίδας όλων των Παναθηναϊκών!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΕΠΑΘΛΟ 100 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2019, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΊΑ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, 14ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, διοργανώνει διαγωνισμό στην εφημερίδα «Η ΠΡΑΣΙΝΗ» (εφεξής «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ»).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα της Εφημερίδας κάθε ενδιαφερομένου, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους σε οποιοδήποτε στάδιο του προγράμματος, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκεια του προγράμματος. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτού θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στην Εφημερίδα ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την οποιαδήποτε τροποποίησης τυχόν πραγματοποιηθεί.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα του διαγωνισμού – προσφοράς (εφεξής «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ») έχει κάθε αναγνώστης της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν και αποσταλούν εγκαίρως στα κουπόνια συμμετοχής όπως ορίζεται κατωτέρω, και θα κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Με την αποστολή της συμμετοχής του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων ρητά αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής.
 1. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ : Οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας Εταιρείας και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που θα διαθέσει το δώρο (ΠΑΕ Παναθηναϊκός), καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β’ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν όσοι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τον Α.Μ.Κ.Α. τους για την έκδοση εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Η Εφημερίδα θα δημοσιεύσει από την 14η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα έως και την 21α Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα, οχτώ (8) κουπόνια συμμετοχής, τα οποία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συλλέξουν καθώς και να αναγράψουν τα στοιχεία τους σε τουλάχιστον ένα από τα δελτία συμμετοχής που συνοδεύουν τα κουπόνια αυτά. Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 στην Εφημερίδα θα δημοσιευθεί ένα (1) κουπόνι μπαλαντέρ το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες προκειμένου να συμπληρώσουν συνολικά οχτώ κουπόνια σε περίπτωση που δεν μπόρεσαν να συλλέξουν κάποιο/α αριθμημένο/α κουπόνι/α. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια αυτού, να συλλέξει συνολικά οχτώ (8) κουπόνια, ανεξαρτήτου αρίθμησης, που θα δημοσιεύονται μαζί με την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, και να τα αποστείλει στη διεύθυνση: Παναθηναϊκές Εκδόσεις ΑΕ, 14ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ΤΚ 14564, Κηφισιά Αττικής, αφού συμπληρώσει ευανάγνωστα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σε τουλάχιστον ένα από τα δελτία συμμετοχής που συνοδεύουν τα κουπόνια αυτά. Με την αποστολή των κουπονιών ο Συμμετέχων θα αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να αποστείλει, κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, όσες σειρές κουπονιών επιθυμεί, αυξάνοντας κατά τον τρόπο αυτό τις συμμετοχές του σε αυτό και τις πιθανότητες να ανακηρυχθεί νικητής.

Έγκυρα θεωρούνται τα κουπόνια τα οποία συνοδεύονται από δελτίο συμμετοχής στο οποίο έχουν συμπληρωθεί πλήρως και ευανάγνωστα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και τα οποία θα σταλούν με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την Τρίτη 29η Οκτωβρίου 2019.

Το όνομα κάθε Συμμετέχοντα θα αναφέρεται στη λίστα των Συμμετεχόντων στην Κλήρωση, τόσες φορές όσες και οι έγκυρες συμμετοχές που έχει συλλέξει βάσει των ανωτέρω αναφερομένων. Στην περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες κληρωθεί ως ένας από τους τυχερούς, αυτομάτως αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει προγραμματίσει να διαθέσει εκατό (100) εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στη Θύρα 11 του ΟΑΚΑ, για την αγωνιστική περίοδο 2019 - 2020 σε εκατό (100) κληρωθέντες νικητές, για τους εντός έδρας αγώνες ποδοσφαίρου όλων των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχει η ομάδα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, πλην των φιλικών αγώνων που ρητά θα εξαιρεθούν σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
 1. ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Οι εκατό (100) δικαιούχοι, θα αναδειχθούν έπειτα από τη διεξαγωγή κλήρωσης την 4η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας ή όπου αλλού αποφασίσει η τελευταία. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από τη διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην Εφημερίδα ή στο διαδικτυακό τόπο www.leoforos.gr. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και δέκα (10) επιλαχόντες οι οποίοι θα κληθούν να παραλάβουν δώρο σε περίπτωση άρνησης, αποκλεισμού ή αδιαφορίας νικητή.
 1. ΦΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Τα δώρα του προγράμματος είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα και αποκλείεται η μεταβίβαση, η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής αποκλειστεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών, σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής τους και όσα περιγράφονται υπό τον όρο 5 του παρόντος.
 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ : Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τόσο τηλεφωνικά όσο και με αποστολή σε αυτούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «e-mail», Επιπλέον, τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα «Η ΠΡΑΣΙΝΗ», στο φύλλο της 5ης Νοεμβρίου 2019 και στον ιστότοπο www.leoforos.gr.
 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ : Οι νικητές θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις κάρτες διαρκείας τους αποκλειστικά από το ΟΑΚΑ - Σημείο Πώλησης Εισιτηρίων Διαρκείας «Αίθουσα Κασιμάτη», από τη Τετάρτη 06/11/2019 έως και την Παρασκευή 29/11/2019 (Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αργιών, ώρες 09:30 π.μ. – 17:30 μ.μ.). Πέραν της προθεσμίας αυτής οι δικαιούχοι θα χάσουν κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Η παραλαβή θα γίνεται αυτοπροσώπως από τον κάθε νικητή του προγράμματος με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας (ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής). Επιπλέον, οι νικητές εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη στον Ερασιτέχνη ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο.), θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα ως άνω έγγραφα και Βεβαίωση Εγγραφής Μέλους, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εγγραφούν ως μέλη κατά την παραλαβή του εισιτηρίου διαρκείας τους, με την καταβολή του ποσού της συνδρομής ύψους πενήντα (50) Ευρώ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η εξακρίβωση των στοιχείων του νικητή, είτε επειδή ο νικητής συμπλήρωσε λανθασμένα στοιχεία στο κουπόνι συμμετοχής του, είτε επειδή δεν επέδειξε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής), ή σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να υποβάλει τα ανωτέρω έντυπα και να καταβάλει το ποσό των πενήντα (50) ευρώ για την εγγραφή του ως μέλους του Ερασιτέχνη ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Α.Ο.), ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Τα στοιχεία που θα δηλωθούν, και θα συμπληρωθούν, από τους νικητές στο ανωτέρω περιγραφόμενο έντυπο, θα δοθούν στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να συμπεριληφθούν στις λίστες των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, όπως ορίζει ο νόμος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ακόμα και μετά την ανακοίνωση των νικητών, πως το ΑΜΚΑ του δικαιούχου έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την έκδοση εισιτηρίου διαρκείας, τότε ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα στο δώρο και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καταβολή του παράβολου συνολικού ποσού πενήντα (50) ευρώ, για την εγγραφή των νικητών ως μελών του Ερασιτέχνη ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Α.Ο.), ή για την ανανέωση της συνδρομής τους, μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:


α. Με την κατάθεση μετρητών ή μέσω τραπεζικής κάρτας, στο ΟΑΚΑ - Σημείο Πώλησης Εισιτηρίων Διαρκείας «Αίθουσα Κασιμάτη», από τη Τετάρτη 06/11/2019 έως και την Παρασκευή 29/11/2019 (Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αργιών, ώρες 09:30 π.μ. – 17:30 μ.μ.)β. Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Παναθηναϊκού Α.Ο.: GR9701403440344002002001498 ALPHA BANK
γ. Απευθείας μέσω viva.gr (https://www.viva.gr/tickets/sports/eggrafi-melous-2019-20-pao/).

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ : Οποιοσδήποτε από τους δικαιούχους, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

- σε περίπτωση που διαπιστωθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ακόμα και μετά την ανακοίνωση των νικητών, πως το ΑΜΚΑ δικαιούχου έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την έκδοση εισιτηρίου διαρκείας, τότε ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα στο δώρο και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών.

- σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής πρόσωπο που εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2 ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β’ βαθμού

- σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο

- σε περίπτωση που δηλώθηκαν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία στο κουπόνι συμμετοχής στο διαγωνισμό που απεστάλη στην Εταιρεία

- σε περίπτωση που τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν στο κουπόνι συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία που αναγράφονται στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου

- σε περίπτωση που κληρωθείς νικητής αρνηθεί να δηλώσει το Α.Μ.Κ.Α. του προκειμένου να εκδοθεί το εισιτήριο διαρκείας του

- σε περίπτωση που κληρωθείς νικητής αρνηθεί να επιδείξει το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας προκειμένου να γίνει η εξακρίβωση των στοιχείων του από την Εταιρεία.

- σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αρνηθεί να συμπληρώσει και να υπογράψει τα έντυπα που αναφέρονται υπό τον όρο 8 του παρόντος

- σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

- σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν γίνει η παραλαβή του δώρου εντός της προθεσμίας που αναφέρεται υπό τον όρο 8 του παρόντος

- σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και το όνομά του κληρωθεί ξανά.

 1. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ : Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών, σε οποιοδήποτε έντυπο ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής των Δώρων κλπ. Η Εταιρεία επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του κάθε νικητή και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση, ή άρνηση να συμπεριληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Ο δικαιούχος δηλώνει με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ότι συγκατατίθεται στη χρήση των οποιονδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κτλ) υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους η ΕΤΑΙΡΕΊΑ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της εταιρίας λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.
 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών/συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την ασφάλεια των δεδομένων τους, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679) και εθνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ συμμετεχόντων (εκτός των νικητών/ επιλαχόντων) διαγράφονται άμεσα μετά το πέρας του διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών κοινοποιούνται άμεσα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την υλοποίηση/ χορήγηση των Δώρων, διατηρούνται δε από την τελευταία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Έντυπο με τους Όρους Κατοχής και Χρήσης των Καρτών Διαρκείας» που θα υπογράφει κάθε νικητής. Τα προσωπικά δεδομένα των επιλαχόντων επίσης κοινοποιούνται άμεσα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και διατηρούνται από την τελευταία μέχρι την υλοποίηση/χορήγηση του συνόλου των Δώρων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαγράφει ολοσχερώς τα προσωπικά δεδομένα των νικητών/ επιλαχόντων εντός πέντε (5) ημερών από τη διαβίβασή τους στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σε κάθε περίπτωση, ρητώς επισημαίνεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε χρησιμοποιεί τα όποια προσωπικά δεδομένα λαμβάνει στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού για άλλο σκοπό ή για περαιτέρω επεξεργασία, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών/ συμμετεχόντων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (leoforos.gr).
 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγω αποκλεισμού της ομάδας του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ, ή λόγω ανωτέρας βίας, ή τυχαίου γεγονότος, δεν είναι δυνατή η χρήση του δώρου. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων.
 1. ΕΥΘΥΝΗ ΝΙΚΗΤΩΝ : Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα κάνουν χρήση των Δώρων με ιδία ευθύνη απαλλασσόμενης της Εταιρείας από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι. Οι νικητές δεσμεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου να εκδίδουν οι ίδιοι και να φέρουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την είσοδό τους στους αγωνιστικούς χώρους (ενδεικτικά: κάρτα φιλάθλου, αστυνομική ταυτότητα, αποδεικτικό ΑΜΚΑ κλπ.), τα οποία θα επιδεικνύουν στις αστυνομικές ή άλλες αρχές, εάν τους ζητηθούν. Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική, αστική, ποινική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των αγώνων.
 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων καθώς και των όρων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός περί κατοχής κάρτας διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
 1. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Οι όροι του παρόντος διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.leoforos.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/5)

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/5)

Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση του Αϊτόρ που άναψε… φωτιές

Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση του Αϊτόρ που άναψε… φωτιές

Μυρίζει άσχημα το πλυντήριο πιάτων; Έτσι θα διώξετε τη μυρωδιά με υλικό από το ψυγείο (photos)

Μυρίζει άσχημα το πλυντήριο πιάτων; Έτσι θα διώξετε τη μυρωδιά με υλικό από το ψυγείο (photos)

Παναθηναϊκός: Η τελευταία εικόνα μπορεί ν’ αυξήσει τους μνηστήρες

Παναθηναϊκός: Η τελευταία εικόνα μπορεί ν’ αυξήσει τους μνηστήρες

Super League: Το αγωνιστικό πρωτόκολλο και η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα

Super League: Το αγωνιστικό πρωτόκολλο και η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα

Παναθηναϊκός: Διψασμένος ο Αγιούμπ

Παναθηναϊκός: Διψασμένος ο Αγιούμπ

Πρόβλημα με Φέλιξ

Πρόβλημα με Φέλιξ

Παναθηναϊκός: Μικροενοχλήσεις για Μπεκ, Τζαβίδα

Παναθηναϊκός: Μικροενοχλήσεις για Μπεκ, Τζαβίδα

Masterchef-Spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (25/05) και ποιος θα πάρει το Silver Award (video+photos)

Masterchef-Spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (25/05) και ποιος θα πάρει το Silver Award (video+photos)

Παναθηναϊκός: Οι εικόνες της προπόνησης

Παναθηναϊκός: Οι εικόνες της προπόνησης

Παναθηναϊκός: Προκαλεί ανησυχία η έλλειψη ομοιογένειας

Παναθηναϊκός: Προκαλεί ανησυχία η έλλειψη ομοιογένειας

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Οι καλύτερες ασίστ

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Οι καλύτερες ασίστ

«Κεραυνοί» κατά Μπερτομέου: «Κάνει κακό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»

«Κεραυνοί» κατά Μπερτομέου: «Κάνει κακό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Όλα όσα είπε ο Μπερτομέου για το μέλλον της Euroleague

Όλα όσα είπε ο Μπερτομέου για το μέλλον της Euroleague

Ο LeBron James μας εμπνέει να συνεχίσουμε, στο νέο film της Nike «Never Too Far Down» (video)

Ο LeBron James μας εμπνέει να συνεχίσουμε, στο νέο film της Nike «Never Too Far Down» (video)

Η πρώτη παίκτρια του «Deal» μετά την καραντίνα ήταν… φωτιά! (videos+photos)

Η πρώτη παίκτρια του «Deal» μετά την καραντίνα ήταν… φωτιά! (videos+photos)

Παναθηναϊκός Α.Ο.: Τα παναθηναϊκά ρεκόρ στην κολύμβηση

Παναθηναϊκός Α.Ο.: Τα παναθηναϊκά ρεκόρ στην κολύμβηση

Παναθηναϊκός: Το τελευταίο γκολ του Βαζέχα (video)

Παναθηναϊκός: Το τελευταίο γκολ του Βαζέχα (video)

Το μόνο ξεκάθαρο ήταν ότι τελείωσε η Ευρωλίγκα…

Το μόνο ξεκάθαρο ήταν ότι τελείωσε η Ευρωλίγκα…

Σταμάτης Γονίδης: «Εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε μεγαλύτερο κοινό από τους πολιτικούς»

Σταμάτης Γονίδης: «Εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε μεγαλύτερο κοινό από τους πολιτικούς»

ELPA: «Η Euroleague πήρε τη σωστή απόφαση»

ELPA: «Η Euroleague πήρε τη σωστή απόφαση»

Παναθηναϊκός: Η ίδια φιλοδοξία

Παναθηναϊκός: Η ίδια φιλοδοξία

Ντέρμπι τίτλου στην εμβόλιμη αγωνιστική της Bundesliga

Ντέρμπι τίτλου στην εμβόλιμη αγωνιστική της Bundesliga

Ανησυχία για Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς - Φόβοι για μεγάλη ζημιά (photos&video)

Ανησυχία για Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς - Φόβοι για μεγάλη ζημιά (photos&video)

Από τις πλέον κομβικές σεζόν

Από τις πλέον κομβικές σεζόν

Παναθηναϊκός: Τώρα που μείωσε τις απαιτήσεις…

Παναθηναϊκός: Τώρα που μείωσε τις απαιτήσεις…

Σοκ και θρήνος! Πέθανε 21χρονος ποδοσφαιριστής!

Σοκ και θρήνος! Πέθανε 21χρονος ποδοσφαιριστής!

Το καλό του Παναθηναϊκού κανείς;

Το καλό του Παναθηναϊκού κανείς;

Παναθηναϊκός: Τα… τρικ της προπόνησης

Παναθηναϊκός: Τα… τρικ της προπόνησης

Στην Ελλάδα η Υπουργική Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Αθλητισμό

Στην Ελλάδα η Υπουργική Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Αθλητισμό